Sigla
S.C. AUDIT ANALIS EXPERT S.R.L.
STR. EMILE ZOLA, NR.4 BL.I, SC.C AP4; ORC J29/ 1214 /2002 C.U.I. R 14990315/2002 Tel/Fax 0244.596421, mail: expertaudit@hotmail.com Autorizatie Camera Auditorilor Financiari din Romania nr. 290 /2002

RAPORTUL
AUDITORULUI FINANCIAR ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE INTOCMITE DE S.C. ZIMTUB S.A. LA 31.12.2005

Catre,
Adunarea Generala a Actionarilor,

Am auditat Situatiile financiare ale S.C ZIMTUB S.A. cuprinzand bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxuritor de trezorerie, politici contabile si note explicative, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2005, anexate prezentului raport.
Situatiile financiare pentru anul 2005 sunt intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata si cu prevederile Ordinului nr 94/2001 al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, cu modificarile si completarile ulterioare, mai putin IAS 29 - "Raportarea financiara in economii hiperinflationiste" si standardele referitoare la consolidarea situatiilor financiare.
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare sunt sub responsabilitatea conducerii S.C. ZIMTUB S.A. Responsabilitatea auditorului este ca, in baza auditului efectuat, sa formuleze si sa exprime o opinie asupra situatiilor financiare intocmite de S.C ZIMTUB S.A. la data de 31.12.2005.
Auditul s-a desfasurat in conformitate cu Standardele de audit elaborate de Camera Auditorilor Financial din Romania, in baza angajamentului acceptat de parti. Aceste Standarde cer planificarea si efectuarea auditului in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca Situatiile financiare nu contin anomalii semnificative. Auditul s-a realizat prin examinarea, pe baza de sondaje, a probelor de audit ce sustin sumele si informatiile prezentate in Situatiile financiare. Auditul efectuat a inclus, de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite si a estimarilor facute de catre conducere, precum si a prezentarii generale a situatiilor financiare.
Consideram ca auditul efectuat de noi respecta Standardele cu caracter general in toate aspectele misiunii de audit si constituie o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei noastre. S-au acumulat suficiente informatii probante care sa ne permita exprimarea unei opinii asupra situatiilor financiare intocmite de S.C. ZIMTUB S.A la 31.12.2005. Situatiile financiare sunt prezentate in conformitate cu principiile contabile general acceptate iar notele informative si toate celelalte sectiuni ale situatiilor financiare includ informatii adecvate. Acestea sunt elaborate conform contabilitatiii de angajamente, ce presupune recunoasterea efectelor tranzactiilor si ale altor evenimente atunci cand acestea se produc.

In opinia noastra, situatiile financiare intocmite de S.C. ZIMTUB S.A. ZIMNICEA la 31.12.2005 prezinta in mod corect pozitia financiara si performanta societatii, situatia modificarii capitalurilor proprii precum si situatia fluxurilor de numerar pentru anul incheiat, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 94/2001 al Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicat impreuna cu Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata.

Fara a exprima o opinie cu rezerva, atragem atentia asupra faptului ca avand in vedere mediul de afaceri existent in Romania si riscurile aferente acestuia, precum si necesitatea realizarii conditiilor impuse de aderarea la Uniunea Europeana, in viitorul exercitiu financiar este necesar a se acorda o atentie deosebita instrumentelor de administrare a riscului existent pe piata interna si internationala, corespunzator volumului de activitate precum si parghiilor de control intern si de marketing.

Acest raport este intocmit exclusiv in vederea depunerii situatiilor financiare ale S.C. ZIMTUB S.A. aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2005 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice al Romaniei, C.N.V.M. si la Oficiul Registrului Comertului si nu poate fi folosit in alt scop.

PLOIESTI

10 Aprilie 2006,

S.C. AUDIT ANALIS EXPERT S.R.L,
Director General,
Ec. Maria Constantin
Auditor financiar
Stampila